Amb l’objectiu de donar resposta a una petició del territori, els Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat han treballat conjuntament per implementar un nou model de governança en l’àmbit marí de l’espai natural protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.

Dins d’aquest marc l’1 de febrer de 2019, neix la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà per donar resposta a la voluntat del territori de millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats i compatibilitzar-los amb la conservació del patrimoni natural a través d’una gestió més participativa.

La Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà, vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima la formen els següents grups:

·Entitats de la societat civil
·Economia blava i activitats al mar
·Comunitat científica
·Administració pública

I els seus objectius són:

·Vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural, cultural, i paisatgístic de l’àmbit.
·Vetllar per la comptabilització dels usos i activitats socioeconòmiques que es desenvolupen en l’espai amb la conservació del seu patrimoni.
·Facilitar la cooperació dels diferents actors que hi són representats.

Les 76 entitats que integren la taula redacten i firmen una Proposta de Compromisos Generals de Col·laboració dels Membres de la Taula (decàleg), on el GALP Costa Brava, juntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós, són el grup dinamitzador del subàmbit de Promoció Socioeconòmica.

La funció de dinamitzador que té el GALP Costa Brava és coordinar els actors que l’han escollit per recollir les seves inquietuds, opinions, voluntats i propostes concretes. Amb aquesta finalitat, ha de crear i dinamitzar els espais de participació necessaris on els actors poden compartir, debatre i consensuar les seves voluntats majoritàries. Per garantir la transparència de la Taula, el dinamitzador recull el resultat de l’espai de participació que dinamitza en una acta pública per tots els actors de la Taula. Finalment, ha de gestionar el flux d’informació bidireccional entre els actors que coordina i el Plenari, on actua per donar veu i defensar la voluntat i propostes dels actors que l’han escollit.

Podeu conultar més informació a: