La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona és una associació de dret privat (article 25, LCP) amb personalitat jurídica i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, alhora que disposa de total autonomia en la gestió de seus recursos. Antoni Abad Mallol és l’actual president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona que està integrada per totes les confraries de pescadors de l’àmbit territorial gironí com són la de Cadaqués, El Port de la Selva, Llançà, Roses, l’Escala, l’Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Blanes i Lloret

 

President: Antoni Abad Mallol

Membre del GALP Costa Brava: Si

Representant del GALP Costa Brava: Antoni Abad, membre i ex-president

Ubicació: Carrer del Moll Comercial, s/n, 17480 Roses, Girona

Telèfon: 972 25 62 91

Web:

 

HISTÒRIA 

En acabar la Guerra Civil, els Pòsits de Pescadors passen a denominar-se Confraries de Pescadors i, a finals dels anys 70, es creen les Federacions de Confraries com a òrgan que les unifica i regula a nivell estatal, nacional i territorial amb l’objectiu de reforçar les confraries en la vessant d’entitats representatives dels interessos pesquers davant les diferents administracions. Actualment, estan constituïdes les següents federacions a Catalunya:

 

Les federacions territorials constitueixen la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, en la qual s’han d’integrar. Segons la Llei 22/2002, de 12 de juliol, cada federació ha de regular els aspectes següents:

 • La denominació
 • L’àmbit territorial
 • El domicili
 • Els drets i les obligacions dels seus membres i el règim disciplinari
 • Els òrgans rectors, llur funcionament i el quòrum per a la presa de decisions
 • El règim electoral, en tot allò que no reguli expressament aquesta Llei ni les disposicions que la desenvolupin
 • El règim econòmic i comptable
 • El patrimoni i els recursos previstos
 • El nombre i les funcions de les vicepresidències
 • Les causes i el procediment de fusió i dissolució i la destinació del seu patrimoni. En cas de dissolució, el seu patrimoni s’ha d’adscriure a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

 

Són funcions de les federacions de confraries de pescadors, sense perjudici de les atribuïdes a les confraries:

 • Coordinar, gestionar i representar els interessos socioeconòmics de les confraries de pescadors i, si s’escau, de les federacions que les integren
 • Actuar com a òrgan de consulta i col·laboració amb l’Administració
 • Facilitar la justa i lliure convivència entre les confraries que les integren
 • Coordinar les actuacions de les confraries que les integren
 • Intervenir, en el cas de les federacions territorials, en els conflictes que puguin sorgir entre les confraries de llur àmbit, i, en el cas de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, en els conflictes que puguin sorgir entre diferents federacions territorials o entre aquestes i les confraries concretes
 • Informar les confraries de totes les normes o els preceptes que poden afectar la pesca i la seva comercialització
 • Informar sobre els expedients d’autorització de canvi de base i sobre els plans de pesca
 • Les altres funcions que determinin llurs estatuts o que els siguin assignades per la normativa vigent

 

Són òrgans rectors de les Federacions Territorials de Confraries de Pescadors:

 • La junta general. Òrgan superior de representació de les federacions territorials de confraries de pescadors. És integrada pels patrons majors i els vicepresidents primers de les confraries i per un nombre de vocals proporcional a la representativitat de cada confraria, designats pel capítol d’entre els seus membres.
 • El comitè executiu: Òrgan de direcció, administració i gestió de les federacions de confraries de pescadors. És elegit per la junta general d’entre els seus membres. Els estatuts en determinen la composició. 
 • El president o presidenta. Exerceix la representació i en presideix els òrgans col·legiats. És escollit per la junta general d’entre els seus membres per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. La durada del seu mandat és de quatre anys. 

PROJECTES FINANÇATS A TRAVÉS DEL GALP 

El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava financia projectes per a desenvolupar en el territori gràcies al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona ha dut a terme aquests projectes:

 1. Jornades: Anàlisi del sector pesquer gironí

Contacte

 • Població: Roses
 • Adreça: Carrer del Moll Comercial, s/n
 • CP: 17480
X